Hướng dẫn công tác tổng kết hàng năm (bao gồm đề nghị khen thưởng)
Hướng dẫn công tác tổng kết năm (bao gồm đề nghị khen thưởng), download:
HD-Tong-ket-năm.doc
mau-DStrichngangdoanvien.xls