NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 – 2017 (11:28' 19/5/2016)Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017 được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2007 - 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017; các ý kiến tham luận của đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012  - 2017.

 

QUYẾT NGHỊ

 

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Trong nhiệm kỳ qua, với những nỗ lực của các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều nội dung, nhiều hoạt động mang tính đột phá mới. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ đã tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Những quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn đã mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên; vị trí của thanh niên trong xã hội tiếp tục được khẳng định. Những kết quả đó là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

2. Thông qua mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.

* Về mục tiêu tổng quát

Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

* Các nhiệm vụ trọng tâm

(1) - Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Xác định nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn là bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng của Bác Hồ. Chú trọng giáo dục thanh thiếu nhi thông qua điển hình tiên tiến, thực tiễn phong trào hành động cách mạng; tăng cường đối thoại giữa cán bộ đoàn với đoàn viên, thanh niên qua các diễn đàn tuổi trẻ. Phát huy vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của đoàn viên, thanh niên.

(2) - Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ. Lựa chọn nội dung, phương thức phù hợp và chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để các phong trào thi đua trong thanh thiếu nhi được triển khai đúng định hướng, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, thực sự là môi trường giáo dục, rèn luyện của mọi thanh niên.

(3) - Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, trọng tâm là chất lượng cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Phát huy vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng trung kiên, gần Đảng nhất, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên.

* Khẩu hiệu hành động

Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Các chỉ tiêu cơ bản

(1)- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

(2)- 100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị.

(3)- 100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình, phần việc thanh niên.

(4)- 100% các Đoàn xã thành lập được ít nhất 01 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.

(5)- Tư vấn, hướng nghiệp cho 8.000.000 thanh niên, học sinh; tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 1.200.000 thanh niên.

(6)- Tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp 2.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn.

(7)- 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai được các mô hình trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên.

(8)- 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

(9)- Kết nạp mới 5 triệu đoàn viên; giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó, ít nhất 650.000 đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên, thanh niên.

* Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản về:

(1)- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

(2)- Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

(3)- Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

(4)- Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

(5)- Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

(6)- Công tác quốc tế thanh niên.

(7)- Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nhân dân; tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

 (8)- Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn.

* Một số chương trình, đề án lớn

(1)- Đề án tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2013 - 2017.

(2)- Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn.

(3)- Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ.

(4)- Đề án Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.

(5)- Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân.

(6)- Đề án Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

(7)- Chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo và nhà tránh lũ.

(8)- Đề án đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chỉ huy Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

(9)- Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

(10)- Chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và Internet.

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2007 - 2012.

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung.

5. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 151 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã bầu 33 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X, bầu đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và 06 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn.

Giao Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và các cấp bộ đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã được Đại hội thông qua.

 

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Các tin tiếp
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI   (17/5/2019)
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI   (17/5/2019)
LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH   (23/3/2018)
Lịch sử ra đời ngày thương binh liệt sĩ 27-7   (26/7/2016)
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X   (19/5/2016)
NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 – 10 – 1930   (19/5/2016)
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 – 1982   (19/5/2016)
NGÀY KHỞI NGHĨA NAM KỲ 23 – 11 – 1940   (19/5/2016)
NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22 – 12 – 1944   (19/5/2016)
Tổng số : 29 bài viết
Trang
123